هاشمی آستانه

455,000 تومان

برنج هاشمی
محصولی از آستانه اشرفیه
در بسته بندی های 10 کیلیویی