طارم هاشمی مازندران

445,000 تومان

برنج طارم هاشمی

محصول مازندران

بسته بندی 10 کیلو گرمی