طارم استخوانی فریدونکار

390,000 تومان

برنج طارم استخوانی

محصول فریدونکنار

بسته بندی 10 کیلوگرمی